ESHRE 2019 – Beč, Messe kongresni centar

Matične ćelije i sterilitet
Svake godine, u jednom od glavnih gradova zemalja Evropske Unije, održava se sastanak
Evropskog udruženja za humanu reprodukciju (ESHRE). Među mnogim zanimljivim
temama, meni je privukla pažnju sesija o endometrijumu.
Endometrijum je sluznica koja oblaže šupljinu materice. Ova sluznica treba da ima određene
histološke i imunološke karakteristike da bi embrion mogao da se implantira. Drugim rečima,
možemo imati i 10 perfektnih embriona, ako endometrijum nije u redu, do trudnoće ne
dolazi.
Endometrijum može biti oštećen na razne načine: urođeni imunološki problemi, infekcija,
posledica kiretaže. Kada je u pitanju mehaničko oštećenje usled kiretaže, dolazi do pojave tzv.

Ašermanovog sindroma koji se manifestuje oskudnom menstruacijom ili odsustvom
menstrualnog krvarenja usled potpunog ili delimičnog odsustva endometrijuma. Na mestima
gde endonetrijum ne postoji, buja vezivno tkivo, koje je vidu traka razapetih između zidova
materice kao paukova mreža ili deblje kao ribarska mreža. Ovo stanje je potrebno rešavati
resekcijom tih fibroznih traka pomoću histeroskopa.
Na ovim sesijama o endometrijumu promovisana je i procedura aplikacije matičnih ćelija na
granicu iymeđu mišića i sluynice materice. Matične ćelije se dobijaju iz krvi, kosne srži ili
masnog tkiva same pacijentkinje.
Drugi problem vegan za endometrijum je da on mode biti neadekvatno debeo i to
zadebljavanje sluznice može se postići upotrebom lekova koji se inače koriste za lečenje
leukemije i zove se Sargramostim. Ovaj lek se koristi za stimulaciju umnožavanja posebne
vrste leukocita (granulocita) u stanjima gde oni nestaju oz krvi tj. Kod leukemija. Ovaj efekat
se koristi i za umnožavanje ćelija endometrijuma i za njegovo zadebljavanje.
Ove dve novine su me, zarista prijatno iznenadile i spremna sam da ih primenim kod mojih
pacijenata u stanjima kada je to indikovano.