Milica Živaljević diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1989. godine radi na ginekološkom odeljenju Klinike za operativnu onkologiju Instituta za onkologiju Vojvodine. Poslediplomske studije iz neuroendokrinologije Poslediplomske studije iz neuroendokrinologije Milica Živaljević završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Od 1996. g. je specijalista ginekologije i akušerstva. završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Od 1996. g. je specijalista ginekologije i akušerstva.

Rad u nastavi na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu Milica Živaljević je kao asistent na Katedri za onkologiju. Doktorsku disertaciju “Dijagnostička vrednost preoperativnog određivanja stadijuma karcinoma endometrijuma ultrazvukom i magnetnom rezonancom” odbranila je 2009. g, a potom je izabrana u zvanje docenta, da bi od 2013. godine svoj rad sa studentima nastavila na mestu Šefa Katedre za onkologiju. Od 2016. godine zaposlena je u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Železnice Srbije.

Preko 25 godina kliničkog iskustva na Institutu za onkologiju Vojvodine, rad i briga o teško obolelim pacijentima, donelo je Milici Živaljević dobro poznavanje i razumevanje kvaliteta života pacijenata. Pored vrhunskog primarnog lečenja koje se sprovodi u Institutu pokazala se jasna potreba za dodatnim metodama pomoći. To je vodilo uvođenju holističkog pristupa u lečenje, kojim se zdravlje posmatra kao jedinstvena funkcionalna psiho-fizička i emocionalna celina, povezana sa prirodnim i socijalnom okruženjem. Od 2015. godine u svoju praksu uvodi principe tradicionalne kineske medicine i akupunkture čime integriše konvencionalne i tradicionalne terapije u prevenciji i lečenju bolesti u cilju postizanja što boljeg kvaliteta života žena.

Milica Živaljević je učesnik brojnih kongresa, seminara, projekata stručnih i edukativnih skupova u zemlji i inostranstvu. Stalni je predavač po pozivu Jugoslovenske škole za patologiju vulve, vagine, cerviksa i kolposkopiju Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije u Beogradu. Autor i koautor je velikog broja naučnih i stručnih radova i poglavlja u udžbenicima iz oblasti ginekologije.