Nakon završenog Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, docent dr Nataša Prvulović Bunović, zasniva radni odnos na Institutu za Onkologiju Vojvodine, u Centru za imidžing dijagnostiku, najpre u svojstvu volontera, lekara na određeno i konačno na neodređeno vreme, a od 2016. godine radi kao načelnica centra.

U period 2002.-2006. Nataša Prvulović Bunović specijalizira radiologiju na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Magistarsku tezu pod naslovom “Magnetno-rezonantna spektroskopija u diferentovanju malignih od benignih tumora dojke.” odbranila je u januaru 2009. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Na istom fakultetu 2015. godine, dr Nataša Prvulović Bunović, odbranila  je doktorsku disertaciju pod naslovom : “Digitalna mamografija i tomosinteza u detekciji i radiološkoj BI RADS kategorizaciji tumorskih lezija dojke”.

Posle završene subspecijalizaciji, od maja 2019.. godine dobija zvanje subspecijaliste iz onkologije.

U julu 2022. godine izabrana je u zvanje vanrednog profesora Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, na kome predaje studentima predmet – Radiologija.

Od marta 2019. godine predaje radiologiju na Medicinskom fakultetu Foča, Univerzitet Istočno Sarajevo.

Tokom specijalizacije pohađala je brojne kurseve u zemlji i inostranstvu (Holandija, Austrija, Nemačka, Švajcarska, Mađarska, Češka, Belgija, SAD…) iz oblasti magnetno-rezonantne dijagnostike, dijagnostike i interventnih procedura bolesti dojke, ultrazvučne dijagnostike i kompjuterizovane tomografije.

Studijski boravak i usavršavanje u trajanju od 6 meseci tokom 2009./2010. godine izvela je  na odelenju radiologije Sloan-Kettering Onkološkog centra u NY, USA (Breast Cancer Research Foundation Sponsored Fellowship at The Department of Radiology at Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, NY, USA), gde se posebno edukovala u dijagnostici bolesti dojke i interventim procedurama. Jednomesečni studijski boravak i usavršavanje na radiološkom odelenju obavila je u Nеw York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical Center, NY, USA, tokom 2011. gde je usavršavala svoja znanja iz CT i MR imidžinga toraksa, abdomena i karlice (“cross sectional body imaging” ).

Više godina u nazad predavač je u okviru edukativnog seminara “Dijagnostika bolesti dojke i interventne procedure” koji se u organizaciji Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, odigrava svake godine počev od 2009., sve do sada, u CID-u , IO Vojvodine.

Dr sci. med Nataša Prvulović Bunović je predavač u okviru “Škole magnetne resonance” u organizaciji Centra za imidžing dijagnostiku, Instituta za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, 2006., 2008. , 2011., kao i 2012.godine, u školi istog naziva prilagođeno Rendgen tehničarima.

Predavač je po pozivu na nekoliko skupova u zemlji i okruženju. Autor je i koautor više domaćih i međunarodnih radova i poglavlja u udžbenicima i monografijama.

U maju 2022. godine,, Prof. dr Nataša Prvulović Bunović dobija nagradu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu za naučni rad iz oblasti dijagnostike dojke, za objavljen naučni rad u časopisu sa sci liste , sa visokim impakt faktorom.