Dr Mirjana Anđelić :

Problem steriliteta u savremenom društvu je sve veći, jer je percepcija društva za ovaj problem veća, mada je incidenca i prevalenca ovog problema prilično konstantna. Veliki napredak u dijagnostičkim i prognostičkim mogućnostima kao i nesagledive mogućnosti ART tehnika omogućuju gotovo svakom čoveku da se ostvari kao roditelj. Međutim, kao imperativ sadašnjeg nivoa razvoja struke jeste individualizacija postojećih protokola i tretmana kako bi se ostvarilo potomstvo, sa što manje zdravstvenih rizika za buduće roditeje, što nižu cenu koštanja za društvo i što bolji kvalitet života parova koji prolaze kroz ovu priču.

Individualizacija embriotransfera; broj i kvalitet embriona

Osnovni cilj IVF je da se maksimalizuje stopa trudnoće i da se minimalizuje stopa multiplih trudnoća i OHSS. Verovatnoća trudnoće se povećava sa brojem ubačenih embriona. Broj ubačenih embriona treba proceniti tako da se poveća stopa tudnoće do tačke do koje se ne povećava i stopa multiple trudnoće. Striktna zakonska regulativa o broju ubačenih embriona u pojedimim zemljama redukuje broj multiplih trudnoća ali ne dozvoljava individualizaciju tretmana, imajući u vidu osobenosti pacijenata kao što su starost, broj i kvalitetet dobijenih embriona, mogućnost krioprezervacije, ishod i broj prethodnih AVF pokušaja. Stroga primena zakonskih normi dovodi do značajnog smanjenja šanse za mnoge parove da ostvare potomstvo.

Poželjne prognostičke karakteristike:

  • Prvi ciklus IVF-a
  • Dobar kvalitet embriona
  • Više embriona dostupnih za krioprezervaciju
  • Ranije uspešne IVF ciklusi

Godine majke i kvalitet embrina su najvažniji faktori koji utiču na stopu implantacije. Ako postoji više embriona visokog kvaliteta i ako postoje tehnički uslovi za krioprezervaciju, može se sprovesti mnogo stroža selekcija embriona i manji broj embriona se može ubaciti. Odnosno, kada se može pretpostaviti verovatnoća implatacije i kunulativna stopa trudnoće, može se ubaciti manji broj embriona. Po istoj logici manji broj blastocista nego cleaveage stage embriona se može ubaciti. Žene sa boljim prognostičkim faktorima (manje od 35 godina, prvi ili ranije uspešni IVF ciklusi, više embriona doborog kvaliteta) imaju povećan rizik od mltiple trudnoće i one su kandidati za single embryo transfer.

Ukoliko se suočavate sa problemom steriliteta i potreban Vam je izuzetno uspešan individualni i personalizovani pristup, zakažite konsultacije kod dr Mirjane Anđelić, lekara sa višedecenijskim uspehom u lečenju steriliteta i vođenju trudnoća kod velikog broja parova u zemlji i inostranstvu.

Dr Mirjana Anđelić spec. ginekologije i akušerstva, subspecijalista steriliteta i fertiliteta

Brojevi telefona: +381 21 301 06 81 +381 62 787 578

Email: ordinacija@drandjelic.rs