bezbednost podataka

Politika bezbednosti podataka

U svakodnevnom poslovanju Poliklinike Anđelić i saradnici sa sedištem na adresi Bulevar Evrope 2a , Novi Sad, obradu podataka o ličnosti tretira vrlo ozbiljno, prema svim podacima o ličnosti ponaša se odgovorno i odlučna je u nameri da postigne celovitu usklađenost sa svim pravnim obavezama s tim u vezi ne ograničavajući se samo na Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu: Zakon). Bezbednost podataka se štiti po osnovu tri aspekta ugroženosti, poverljivosti, celovitosti i dostupnosti podataka kako bi se ispunili svi zahtevi ovog zakona.

Politika bezbednosti podataka sadrži detaljan prikaz aktivnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti koje organizuje i sprovodi Poliklinika Anđelić i saradnici kao rukovalac, ali i sve informacije od značaja za lica na koje se podaci odnose.

Podaci o pojedincima koji mogu da se identifikuju, a koji su predmet obrade, uključujući podatke o:

• Trenutnim, prošlim i budućim zaposlenima

• Anamnestički podaci pacijenata:

 1. Administrativni podaci: Ime i prezime, pol, godine starosti, mesto rođenja i stanovanja, bračno stanje i zanimanje, JMBG.
 2. Glavne tegobe: U najkraćim crtama, često sa samo nekoliko reči ili rečenica (rečnikom bolesnika) navesti tegobe zbog kojih se bolesnik javlja na pregled.
 3. Sadašnja bolest (Anamnesis morbi): Početak sadašnje bolesti, kako je bolest počela (naglo ili postepeno), redosled javljanja tegoba i njihov karakter, njihov intenzitet i tok, da li se zbog napred navedenog lečio i čime, kakav je bio efekat prethodnog lečenja, uticaj svekodnevne fizičke i drugih aktivnosti (položaj tela unošenje hrane, u odnosu na san…).
 4. Anamneza po sistemima (Status praesens anamnesticus): Ako su tegobe nekog od sistema opisane u sadašnjoj bolesti, ista pitanja ne ponavljati već naglasiti da iste tegobe i dalje traju.
 5. Lična anamneza: (Anamnesis vitae): Infektivne bolesti, tuberkuloza, povrede, trovanja, hirurške intervencije, prethodne bolesti, alergija na lekove.
 6. Porodična anamneza (Anamnesis familliae): Bolesti u porodici (maligniteti, dijabetes melitus, duševne bolesti, kardiovaskularne bolesti), uzroci umiranja roditelja i bliskih srodnika.
 7. Socijalno-epidemiološki podaci: Uslovi života i rada (snabdevanje vodom i kanalizacija), skorašnja putovanja (infektivne bolesti!) i slična oboljenja u okolini, pušenje (količina i trajanje), konzumiranje alkohola (vrsta i količina), upotreba hemijskih sredstava.

• Rezultati laboratorijskih analiza i drugih pretraga u toku kliničkog ispitivanja pacijenata

• Kontaktni podaci:

 1. Mail adresa
 2. Telefonski broj

• Podaci ostalih zainteresovanih strana

Pri prikupljanju i korišćenju ovih podataka, organizacija podleže različitim zakonima koji kontrolišu kako se takve aktivnosti mogu sprovoditi i zaštitne mere koje se moraju primeniti da bi se zaštitili podaci.

Svrha ove politike je da utvrdi relevantno zakonodavstvo i da opiše korake koje Poliklinike Anđelić i saradnici preduzima kako bi se osiguralo da je u skladu sa njima.

Ova Politika se odnosi na sve sisteme, ljude i procese koji čine deo sistema prikupljanja i obrade podataka, uključujući vlasničku strukturu, direktore, zaposlene, dobavljače i druge treće strane koje imaju pristup sistemima organizacije Poliklinike Anđelić i saradnici.

Za potrebe razumevanja ove politike navedene su osnovne definicije:

 • Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • Podaci iz posebne kategorije podataka o ličnosti – Rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, verska ili filozofska uverenja ili članstvo u sindikatu i obrade genetskih podataka, biometrijskih podataka u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca, podataka koji se odnose na zdravlje ili podatke koji se odnose na polni život ili seksualnu orijentaciju pojedinca.
 • Biometrijski podatak –  podatak o ličnosti dobijen posebnom tehničkom obradom u vezi sa fizičkim obeležjima, fiziološkim obeležjima ili obeležjima ponašanja fizičkog lica, koja omogućava ili potvrđuje jedinstvenu identifikaciju tog lica, kao što je slika njegovog lica ili njegovi daktiloskopski podaci
 • Genetski podatak – podatak o ličnosti koji se odnosi na nasleđena ili stečena genetska obeležja fizičkog lica koja pružaju jedinstvenu informaciju o fiziologiji ili zdravlju tog lica, a naročito oni koji su dobijeni analizom iz uzorka biološkog porekla
 • Podaci o zdravlju“ su podaci o fizičkom ili mentalnom zdravlju fizičkog lica, uključujući i one o pružanju zdravstvenih usluga, kojima se otkrivaju informacije o njegovom zdravstvenom stanju
 • Lice na koje se podaci odnose – fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju
 • Rukovalac- Poliklinika Anđelić i saradnici , budući da određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti
 • Obrađivač- fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u ime Rukovaoca
 • Obrada podataka o ličnosti- svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid ili davanje na uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje ili grupisanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada)
 • Poverenik- Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. 

Svi ostali izrazi koji nisu izričito obuhvaćeni, ali se pominju u Politici imaju isto značenje kao u Zakonu.

 

Principi koji se odnose na obradu podataka o ličnosti

Postoji niz osnovnih principa na kojima se zasniva Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Poliklinika Anđelić i saradnici se obavezuje da će poštovati sledeće principe obrade:

Podaci o ličnosti:

(a) obrađuju se zakonito, pošteno i na transparentan način u odnosu na lice na koje se podacim odnose („zakonitost, pravičnost i transparentnost“);

(b) prikupljeni u određene, izričite i legitimne svrhe i dalje se neće obrađivani na način koji je nespojiv sa tim namenama; („ograničenje svrhe“);

(c) odgovarajuće, relevantne i ograničene na ono što je neophodno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju („minimiziranje podataka“);

(d) tačne i po potrebi ažurirane; mora se preduzeti svaki razuman korak kako bi se osiguralo da podaci o ličnosti koji nisu tačni, uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, budu bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni („tačnost“);

(e) čuvaju se u obliku koji dozvoljava identifikaciju subjekata podataka onoliko dugo koliko je potrebno za svrhe u koje se podaci o ličnosti obrađuju; podaci o ličnosti mogu se čuvati duži vremenski period ukoliko se podaci o ličnosti obrađuju isključivo u svrhu arhiviranja u javni interes, naučne ili istorijske istraživačke svrhe ili statističke svrhe, pod uslovom primene odgovarajućih tehničkih i organizacionih mere zahtevane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti u cilju zaštite prava i sloboda lica na koja se podaci odnose („ograničenje skladištenja“);

(f) obrađuju se na način koji obezbeđuje odgovarajuću bezbednost podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade i od slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja, koristeći odgovarajuće tehničke ili organizacione mere („integritet i poverljivost“).

Poliklinika Anđelić i saradnici će biti odgovoran za mogućnost da demonstrira usklađenost. Poliklinika Anđelić i saradnici obezbediće da bude u skladu sa svim ovim principima kako u obradi koju trenutno vrši, tako i kao deo uvođenja novih metoda obrade, kao što su novi IT sistemi.

 

Prava lica na koja se podaci odnose

Poliklinika Anđelić i saradnici garantuje ispunjenje svih prava garantovanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti licima na koja se podaci odnose, čije podatke prikuplja i određuje svrhu njihove obrade.

Prava se sastoje od:

1. Pravo na informisanost 

2. Pravo pristupa

3. Pravo na ispravku

4. Pravo na brisanje

5. Pravo na ograničenje obrade

6. Pravo na prenosivost podataka

7. Pravo na prigovor

8. Prava u vezi sa automatizovanim donošenjem odluka i profiliranjem.

Sva ova prava podržana su odgovarajućim procedurama u okviru Poliklinike Anđelić i saradnici koje omogućavaju preduzimanje potrebnih mera u rokovima navedenim u Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Zakonitost obrade

Politika bezbednosti podataka organizacije Poliklinike Anđelić i saradnici identifikuje odgovarajuću osnovu za obradu i dokumentuje je, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Opcije su ukratko opisane u sledećim tačkama:

 • Saglasnost – Poliklinika Anđelić i saradnici uvek će dobiti izričitu saglasnost od lica na koje se podaci odnose za prikupljanje i obradu njihovih podataka, ako ne postoji drugi zakonit osnov za njihovo prikupljanje i obradu. Transparentne informacije o našoj upotrebi njihovih podataka o ličnosti lice na koje se podaci odnose pružiće se u trenutku dobijanja saglasnosti i objašnjenja njihovih prava u vezi sa njihovim podacima, poput prava na povlačenje saglasnosti. Ove informacije će biti pružene u pristupačnom obliku, napisane na jasnom jeziku i besplatno. Ako se podaci o ličnosti ne dobiju direktno od lica na koje se podaci odnose, ove informacije će se dostaviti nosiocu podataka u razumnom roku nakon dobijanja podataka, a definitivno u roku od mesec dana
 • Izvršenje ugovora – gde su podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni da bi se ispunile odredbe ugovora sa licem na koje se podaci odnose, nije potrebna izričita saglasnost za prikupljanje i obradu podataka. To je slučaj kada ugovor ne može biti završen bez određenih podataka o ličnosti.
 • Pravna obaveza – Ako se lični podaci moraju prikupljati i obrađivati u skladu sa zakonom, tada nije potrebna izričita saglasnost. To može biti slučaj sa nekim podacima koji se odnose na zapošljavanje i oporezivanje, kao i za druga područja kojima se bavi javni sektor.
 • Vitalni interesi lica na koje se podaci odnose – u slučaju kada su podaci o ličnosti potrebni za zaštitu vitalnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica, onda se to može koristiti kao zakonita osnova obrade. Poliklinika Anđelić i saradnici zadržaće razumne, dokumentovane dokaze da je to slučaj, kad god se ovaj razlog koristi kao zakonita osnova za obradu podataka o ličnosti.
 • Zadatak izveden u javnom interesu  – gde Poliklinika Anđelić i saradnici treba da izvrši zadatak za koji smatra da je u javnom interesu ili kao deo službene dužnosti, tada se neće tražiti saglasnost lica na koje se podaci odnose. Procena javnog interesa ili službene dužnosti biće dokumentovana i dostupna kao dokaz po potrebi.
 • Legitimni interesi – Ako je obrada određenih podataka o ličnosti u legitiman interes Poliklinike Anđelić i saradnici i ako se proceni da ne utiče na prava i slobode lica na koja se podaci odnose na značajan način, onda se to može definisati kao zakoniti razlog obrade. Obrazloženje ovog stava biće dokumentovano.

 

Dizajn bezbednosti podataka

Poliklinika Anđelić i saradnici  usvojila je princip zaštite koji će obezbediti da definicija i planiranje svih novih ili značajno promenjenih sistema koji prikupljaju ili obrađuju podatke o ličnosti budu predmet odgovarajućeg razmatranja pitanja zaštite, uključujući proces procene uticaja na zaštitu podataka. Procena uticaja na zaštitu podataka obuhvatiće:

• Razmatranje načina obrade podataka o ličnosti i u koje svrhe

• Procena da li je predložena obrada podataka o ličnosti neophodna i proporcionalna svrsi (svrhama)

• Procena rizika za pojedince tokom obrade podataka o ličnosti

• Koje su mere neophodne za adresiranje identifikovanih rizika i demonstriranje usklađenosti sa zakonodavstvom.

Upotreba tehnika kao što su minimiziranje podataka i pseudonimizacija razmatraće se tamo gde je to primenjivo i prikladno.

 

Ugovori koji uključuju obradu podataka o ličnosti

Poliklinika Anđelić i saradnici obezbediće da svi odnosi u koje stupa, a koji uključuju obradu podataka o ličnosti, podležu dokumentovanom ugovoru koji uključuje specifične informacije i uslove zahtevane Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Međunarodni prenosi  podataka o ličnosti

Prenosi  podataka o ličnosti izvan Republike Srbije biće pažljivo pregledani pre nego što se izvrši prenos kako bi se osiguralo da oni ne spadaju u ograničenja nametnuta Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Međunarodni prenosi podataka unutar grupa biće predmet pravno obavezujućih sporazuma koji se nazivaju obavezujućim korporativnim pravilima koji pružaju izvršna prava za lica na koja se podaci odnose.

 

Lice za zaštitu podataka

Definisana je uloga Lica za zaštitu podataka prema Zakonu o zaštiti podataka. Lice za zaštitu podataka poseduje odgovarajući nivo znanja. Na osnovu kriterijuma Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, Poliklinika Anđelić i saradnici zahteva imenovanje Lica za zaštitu podataka.

 

Obaveštenje o kršenju Politike bezbednosti podataka

Poliklinika Anđelić i saradnici se ovom politikom obavezuje da će postupati pravedno  i proporcionalno kada razmatra radnje koje treba preduzeti radi obaveštavanja pogođenih strana u vezi sa povredom  podataka o ličnosti. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, gde se zna da je došlo do povrede podataka koja će verovatno dovesti do rizika po prava i slobode pojedinaca, nadležni nadzorni organ biće obavešten u roku od 72 sata od momenta kada je rukovalac ili obrađivač primetio povredu podataka. Ovim će se upravljati u skladu sa našim postupkom reagovanja na incidente informacione bezbednosti koji utvrđuje ukupan proces rukovanja incidentima informacione bezbednosti.

 

Adresiranje usklađenosti sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

Sledeće aktivnosti se preduzimaju kako bi se osiguralo da se Poliklinika Anđelić i saradnici u svakom trenutku pridržava principa odgovornosti zaštite podataka koja prikuplja i obrađuje:

• Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti je jasan i nedvosmislen

• Imenovano je Lice za zaštitu podataka sa posebnom odgovornošću za zaštitu podataka u organizaciji

• Svo osoblje uključeno u rukovanje podacima o ličnosti razume svoje odgovornosti za praćenje dobre prakse zaštite podataka

• Obuka iz oblasti zaštite podataka pružena je svim zaposlenima

• Poštuju se pravila u vezi sa saglasnostima

• Licima na koja se podaci odnose je omogućeno da ostvare svoja prava u vezi sa podacima o ličnosti i takvi zahtevi se efikasno obrađuju

• Vrše se redovni pregledi postupaka koji uključuju podatke o ličnosti

• Dizajn bezbednosti podataka usvojen je za sve nove ili promenjene sisteme i procese

• Prisutni su zapisi koji se odnose na:

 • Naziv organizacije i relevantni detalji o svrsi obrade podataka o ličnosti
 • Obrađene kategorije pojedinaca i podaci ličnosti
 • Kategorije primalaca podataka o ličnosti
 • Sporazumi i mehanizmi za prenos podataka o ličnosti u treće zemlje, uključujući detalje postojećih mera o rasporedu zadržavanja podataka o ličnosti
 • Uspostavljene odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi adekvatne bezbednosti podataka, njihove poverljivosti, celovitosti i dostupnosti.

Ove aktivnosti prikupljanja i obrade podataka se redovno preispituju kao deo procesa upravljanja koji se bavi zaštitom podataka.

IZJAVA O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI OD STRANE POLIKLINIKE ANŠELIĆ i saradnici

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ((“Sl. Glasnik RS”, br. 87/2018), Poliklinika Anđelić i saradnici  dužan je izvršiti  obaveštenje o zakonitoj svrsi i osnovu prikupljanja i obrade Vaših ličnih podataka. Pružiti informacije o vrsti podataka koje obrađujemo, primaocima podataka, načinu njihovog čuvanja, vremenskom razdoblju čuvanja podataka, ukoliko to nije moguće, najmanje kriterijumun po kojem će se određivati vremensko razdoblje čuvanja podataka, organizacionim i tehničkim merama zaštite,  kao i o Vašim pravima u pogledu obrade garantovanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i načinu na koji ih možete ostvariti.

Poliklinika Anđelić i saradnici sa sedištem na adresi Bulevar Evrope 2a, Novi Sad,, br. telefona za odnose sa licima na koja se podaci odnose +381 21 301 06 81 e-mail: ordinacija@drandjelic.rs  prikuplja podatke o ličnosti na transparentan način. Ova izjava se pre svega odnosi na lica čiji se podaci prikupljaju i obrađuju. Lica na koja se podaci odnose, a čije podatke Poliklinika Anđelić i saradnici prikupljaju i obrađuju koristiće ovu izjavu zajedno sa Politikom bezbednosti podataka, radi temeljnijeg razumevanja ove izjave i zaštite njihovih prava i sloboda.

Podaci o ličnosti se prikupljaju i dalje obrađuju u svrhu vršenja delatnosti organizacije Poliklinike Anđelić i saradnici , naučne svrhe i u svrhu obaveštavanja o aktivnstim i novinama iz oblasti medicine ,u cilju podizanja svesti,  marketinške svrhe radi poboljšanja usluge koju organizacija pruža, informisanja o promotivnim aktivnostima, ispunjavanja zakonskih obaveza organizacije, zaštite imovine i ljudi, kao i IT sistema. Podaci se mogu prikupljati i  obrađivati u svrhu: prijema Vašeg zahteva radi korišćenja usluga koje organizacija pruža i razmatranja ispunjenosti uslova za zaključenje ugovora o saradnji sa organizacijom, pripreme i zaključenja ugovora, priprema predloga izmena i dopuna zaključenih ugovora, ispunjavanja ugovorenih i zakonskih obaveza u pogledu zaključenog ugovora i preduzimanje aktivnosti radi poslovne saradnje, naplate naših potraživanja i izmirivanja naših dugovanja, radi vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim licima, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane Vas, organizacije ili trećih lica, u svrhu izveštavanja  unutar  organizacije, za pružanje korisničke podrške, otkrivanje, sprečavanje i rešavanje incidenata informacione bezbednosti. Osnov za  prikupljanje i obradu podataka je uvek zakonit.  U predhodno navedenim slučajevima prikupljanja i obrade podataka, ako ne postoji drugi zakonit osnov traži se izričita saglasnost lica na koje se podaci odnose, kao što je primer u slučaju direktnog marketinga.

Ukoliko se ukaže potreba da se podaci koji su već prikupljeni obrađuju u druge svrhe, lica na koja se podaci odnose biće obaveštena o tome u zakonskom roku i to pre nego što se počne sa obradom.

Ukoliko se obrada vrši na osnovu saglasnosti, imate pravo da u bilo koje vreme povučete datu saglasnost, na potpuno isto jednostavan način kako ste i dali saglasnost,  što neće uticati na obradu podataka na osnovu saglasnosti  pre povlačenja saglasnosti.

Poliklinika Anđelić i saradnici prikuplja sledeće podatke:

• Trenutnim, prošlim i budućim zaposlenima

• Anamnestički podaci pacijenata:

 1. Administrativni podaci: Ime i prezime, pol, godine starosti, mesto rođenja i stanovanja, bračno stanje i zanimanje, JMBG.
 2. Glavne tegobe: U najkraćim crtama, često sa samo nekoliko reči ili rečenica (rečnikom bolesnika) navesti tegobe zbog kojih se bolesnik javlja na pregled.
 3. Sadašnja bolest (Anamnesis morbi): Početak sadašnje bolesti, kako je bolest počela (naglo ili postepeno), redosled javljanja tegoba i njihov karakter, njihov intenzitet i tok, da li se zbog napred navedenog lečio i čime, kakav je bio efekat prethodnog lečenja, uticaj svekodnevne fizičke i drugih aktivnosti (položaj tela unošenje hrane, u odnosu na san…).
 4. Anamneza po sistemima (Status praesens anamnesticus): Ako su tegobe nekog od sistema opisane u sadašnjoj bolesti, ista pitanja ne ponavljati već naglasiti da iste tegobe i dalje traju.
 5. Lična anamneza: (Anamnesis vitae): Infektivne bolesti, tuberkuloza, povrede, trovanja, hirurške intervencije, prethodne bolesti, alergija na lekove.
 6. Porodična anamneza (Anamnesis familliae): Bolesti u porodici (maligniteti, dijabetes melitus, duševne bolesti, kardiovaskularne bolesti), uzroci umiranja roditelja i bliskih srodnika.
 7. Socijalno-epidemiološki podaci: Uslovi života i rada (snabdevanje vodom i kanalizacija), skorašnja putovanja (infektivne bolesti!) i slična oboljenja u okolini, pušenje (količina i trajanje), konzumiranje alkohola (vrsta i količina), upotreba hemijskih sredstava.

• Rezultati laboratorijskih analiza i drugih pretraga u toku kliničkog ispitivanja pacijenata

• Kontaktni podaci:

 • Mail adresa
 • Telefonski broj

• Podaci ostalih zainteresovanih strana

Organizacija prikuplja podatke iz posebne kategorije podataka o ličnosti zbog prirode svoje delatnosti:

Podaci koji se odnose na zdravlje lica

Poliklinika Anđelić i saradnici prikuplja i obađuje podatke o ličnosti maloletnih lica. U skladu sa tim, se primenjuju sve zakonske odbredbe koje se odnose na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti maloletnih lica. U slučaju, gde je to neophodno saglasnost za prikupljanje i obradu podataka maloletna lica, daju roditelji ili njihovi zakoniti staratelji.

Primaoci podataka o ličnosti koje prikuplja i obrađuje Poliklinika Anđelić i saradnici

Podatke o ličnosti koje je Poliklinika Anđelić i saradnici ustupio obrađivačima i trećim stranama se zasniva na zakonitim temeljima obrade podataka, od kojih se zahteva primena odgovarajućih tehničkih i organizacionih mera koje obezbeđuju adekvatnu zaštitu podataka, njihove poverljivosti, celovitosti i dostupnosti. Aktivnosti obrade podataka od strane obrađivača ili terećih strana vrši se na osnovu formalnih ugovora i garancija tih lica da primenjuju tehničke i organizacione mere koje od njih zahteva Poliklinika Anđelić i saradnici ,  a u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ili na osnovu regulatorne obaveze nekog drugog zakona, kao što je obaveza organizacije da prikupljene podatke o ličnosti dostavi na zahtev ovlašćenih državnih organa i drugih ovlašćenih lica (sudovi, tužilaštvo, izvršitelji, policija, i slično) ili drugim slučajevima predviđenim važećim propisima.

U slučaju naplate potraživanja ili pokretanja postupaka, Vaši podaci mogu biti dostavljeni advokatima .

U slučaju korišćenja outsourcing usluga, kao što su održavanje, nadgledanje i analiza IT sistema, čuvanje podataka i drugih sličnih usluga, podaci o ličnosti mogu biti ustupljeni obrađivačima, samo u skladu sa zahtevima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

 

Prenos podataka u treće zemlje

Poliklinika Anđelić i saradnici će vršiti transfer podataka u inostranstvo samo uz odgovarajući nivo zaštite. Sve primaoci podataka primenjuju visoke standarde zaštite podataka i bezbednosti informacija.

 

Vremensko razdoblje čuvanja podataka

Prikupljeni podaci se čuvaju u papirnom i/ili elektronskom obliku u poslovnom nastanu Poliklinika Anđelić i saradnici , kao i kod trećih strana sa kojima Poliklinika Anđelić i saradnici ima zaključene formalne ugovore o skladištenju i arhiviranju podataka, obezbeđujući pritom bezbednost i zaštitu podataka.

Ako prema odredbama drugog zakona Poliklinika Anđelić i saradnici ima obaezu da podatke u vezi sa strankom, uspostavljenim poslovnim odnosom sa strankom, izvršenom analizom rizika, pribavljene u skladu sa ovim zakonom, čuva i posle okončanja poslovnog odnosa, učiniće to isključivo u svrhu ipunjenja te zakonske obaveze.

Pojedini podaci o bivšim zaposlenima Poliklinika Anđelić i saradnici se u skladu sa važećim propisima moraju čuvati trajno. Podaci se brišu/anonimizuju i podaci se uništavaju periodično, a najmanje jednom godišnje, što znači da nakon isteka propisanih rokova za čuvanje podataka, Poliklinika Anđelić i saradnici može čuvati podatke još najduže godinu dana, u kom roku je u obavezi da te podatke briše/anonimizuje, a dokumentaciju uništi, osim ako nekim drugim zakonom nije predviđen duži rok čuvanja.

Podatke o rokovima čuvanja konkretnih  podataka o ličnosti možete dobiti bez naknade podnošenjem zahteva Poliklinika Anđelić i saradnici na način opisan u ovoj izjavi.

Podaci se mogu čuvati i duže od predviđenih rokova za potrebe vođenja sudskih, vansudskih, upravnih i drugih postupaka pred državnim organima, arbitražama i trećim stranama, bez obzira da li je postupak pokrenut od strane lica na koje se podaci odnose ili Poliklinika Anđelić i saradnici ili trećih lica, i radi zaštite legitimnog interesa Poliklinike Anđelić i saradnici ili trećih lica.

 

Prava lica na koja se podaci odnose

Poliklinika Anđelić i saradnici se pored zakonske obaveze i Politikom bezbednosti podataka obavezao na konzistentno ispunjavanje prava lica na koje se podaci odnose, prilikom obrade podataka o ličnosti. Sva prava navedena su u Politici bezbednosti podataka.

Polikinika Anđelić i saradnici  dužan je da pruži informacije o načinu ostvarivanja prava bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Rok može biti produžen za još 60 dana, ako je to neophodno uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Ukoliko dođe do produžetka roka Polikinika Anđelić i saradnici  je dužna izvestiti lice na koje se podaci odnose o razlozima produženja roka najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Informacije će Vam se pružiti na isti način kao što je i zahtev upućen, osim ako zahtevate da se informacija pruži na drugi način.

Ako Polikinika Anđelić i saradnici  ne postupi po Vašem zahtevu, dužno je da Vas obavesti o razlozima za nepostupanje bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe Nadzornom organu (Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti) odnosno tužbe sudu.

Informacjije koje je Polikinika Anđelić i saradnici  dužan pružiti licu na koje se podaci odnose, pruža bez naknade, osim u slučaju ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se zahtev često ponavlja ili informacija koje su definisane pravom o informisanju,  ako je upitanju kopija tih informacija, a koje su licu već predhodno pružene, samo u tom slučaju Polikinika Anđelić i saradnici  ima pravo naplatiti samo nužne administrativne troškove ili da odbije da postupi po zahtevu.

Kao lice na koje se podaci odnose imate pravo na podnošenje prigovora na obradu ukoliko se obrada vrši isključivo po osnovu obavljanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja Polikinika Anđelić i saradnici  ili isključivo u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Polikinika Anđelić i saradnici  ili treće strane, ukoliko podaci nisu tačni i/ili potpuni ili smatrate da obrada nije zakonita. Prigovor možete podneti slanjem pisanog prigovora poštom na adresu Bulevar Evrope 2a Novi Sad ili e-mail adresu sabljakj98@gmail.com

Možete podneti pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada Vaših podataka izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na Vaše pravo da pokrenete druge postupke upravne ili sudske zaštite.

Određeni podaci su neophodni za pružanje usluga od strane Polikinike Anđelić i saradnici , kao i za druge vrste poslovne saradnje.

Sve podatke koji nisu neophodni za pruzanje usluga kao osnovne delatnosti Polikinike Anđelić i saradnici  i koji nisu obavezujući prema zakonskim odredbama i drugim regulatornim propisima lica na koja se podaci odnose nisu dužni pružiti Polikinika Anđelić i saradnici  i isključivo su predmet slobodne volje lica. Davanje saglasnosti za podatke koji nisu obavezujući prema navedenim osnovama ne sme biti uslovljeno pružanjem usluge od strane Polikinike Anđelić i saradnici  koje su deo njegove primarne delatnosti. Važno je naglasiti da ne pružanje neobavezujućih podataka može rezultirati, na primer, slabijoj funkcionalnosti web prezentacije, što se neće tretirati kao uskraćivanje usluge iz primarne delatnosti, posebno što je to samo informativnog karaktera.

Prepoznajemo dva načina prikupljanja podataka u zavisnosti od tačke njihovog prikupljanja

 • Podaci su prikupljeni direktno od lica na koje se podaci odnose, licima se pružaju sledeće informacije:
 • identitet i kontaktne podatke Polikinika Anđelić i saradnici
 • kontaktne podatke Lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju podaci o ličnosti kao i pravnu osnovu za obradu
 • legitimne interese Polikinike Anđelić i saradnici  ili treće strane
 • primatelje ili kategorije primatelja podataka o ličnosti, ako ih ima
 • ako je primenjivo, činjenicu da Polikinika Anđelić i saradnici  namerava podatke o ličnosti preneti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.

Osim navedenih podataka Polikinika Anđelić i saradnici  treba da pruži licu na koje se podaci odnose i druge informacije, kao na primer razdoblje obrade i vremenski rok pohrane, prava na pristup, ispravak ili brisanje, pravo da povuče saglasnost, pravo na prigovor, nužnost, postojanje automatskog donošenja odluka i druge svrhe obrade koje postoje

 • Podaci nisu dobijeni od lica na koja se podaci odnose, licima se pružaju sledeće informacije:
 • identitet i kontaktne podatke Poliklinike Anđelić i saradnici
 • kontaktne podatke Lica za zaštitu podataka o ličnosti
 • svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju podaci o ličnosti kao i pravnu osnovu za obradu
 • legitimne interese Poliklinike Anđelić i saradnici ili treće strane
 • primatelje ili kategorije primatelja podataka o ličnosti, ako ih ima
 • ako je primenjivo, činjenicu da Polikinika Anđelić i saradnici  namerava podatke o ličnosti preneti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji.
 • o svakoj dostupnoj informaciji o izvoru podataka o ličnosti

Osim navedenih podataka Polikinika Anđelić i saradnici  treba da pruži licu na koje se podaci odnose i druge informacije, kao na primer razdoblje obrade i vremenski rok pohrane, prava na pristup, ispravak ili brisanje, pravo da povuče saglasnost, pravo na prigovor, nužnost, postojanje automatskog donošenja odluka i druge svrhe obrade koje postoje.

Ovo se ne primenjuje ako i u meri u kojoj lice na koje se podaci odnose već poseduje informacije, informisanje je nemoguće ili zahteva nerazmerne napore, podaci moraju ostati poverljivi.

Mogući izvori podataka: javno dostupni izvori (npr. internet prezentacije,  javni registri, privredna društava, udruženja i organizacije), pravni zastupnici i punomoćnici, poslodavci, prilikom posete web prezentaciji automatskim putem i drugih lica, kao što su druga pravna lica preko kojih se vrši ugovaranje usluga koje pruža Poliklinika Anđelić

 • Kontaktna tačka za sva pitanja vezana za zaštitu podataka o ličnosti je Lice za zaštitu podataka o ličnosti. Lice koje je imenovano za Lice za zaštitu podataka o ličnosti od strane Polikinike Anđelić i saradnici  je isključiva tačka kontakta i za lica na koja se podaci odnose i za Nadzorno telo. Prilikom zahteva u pogledu ostvarivanja prava koja su licima garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ili u slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, molimo Vas da kontaktirate lice za zaštitu podataka o ličnosti na mail sabljakj98@gmail.com

Posebno naglašavamo da imate pravo na ograničavanje obrade.

U pojedinim situacijama (na primer kada je tačnost podataka osporavana ili kada je obrada nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju, ili Poliklinike Anđelić i saradnici podaci o ličnosti nisu više potrebni radi obrade, ali ih lice na koje se podaci odnose traži radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva, ili je lice na koje se podaci odnose uložio prigovor) lice na koje se podaci odnose ima pravo zahtevati da se obrada ograniči uz izuzetak pohrane i nekih drugih vrsta obrade.

Polikinika Anđelić i saradnici  u ovom slučaju je dužno da se uzdrži od dalje obrade podataka o ličnosti lica koje je zatražilo ograničenje obrade ili je podnelo prigovor, osim ako je Polikinika Anđelić i saradnici  u mogućnosti da dokaže da postoje zakonski razlozi za obradu koji su jači od interesa, prava ili sloboda lica na koji se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva, ili zbog zaštite prava drugih fizičkih i pravnih lica ili ostvarivanja značajnih javnih interesa ili radi nacionalne bezbednosti. Takođe, prigovor možete podneti ako se obrada vrši za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje u meri u kojoj je povezano sa direktnim marketingom, što će rezultirati prekidom obrade podataka u te svrhe. Prigovor možete uputiti Polikinici Anđelić i saradnici  tako što ćete kontaktirati Lice za zaštitu podataka o ličnosti putem  predhodno navedenih kontaktnih podataka ili putem pošte na adresu Bulevar Evrope 2a, Novi Sad sa naznakom “Za Lice za zaštitu podataka o ličnosti”.

 

Novi Sad, 21.08.2019.

Poliklinika Anđelić i saradnici, Mr. sci. dr Mirjana Anđelić, direktor

kontakt informacije

Posvećenost je osobina koja pravi razliku

Adresa

Bulevar Evrope 2a
Novi Sad

}

Radno vreme

Ponedeljak-Utorak: 14:00-20:00

Sreda-Petak: 09:00-16:00

Subota i Nedelja: neradan dan

„Poliklinika Anđelić i saradnici” je mesto na kome ćete se pre svega osećati opušteno i prijatno i gde ćete dobiti besprekornu lekarsku uslugu. Budućnost vidimo u daljem stručnom usavršavanju i uvođenju najsavremenije opreme, prateći svetske standarde moderne medicine."